REKISTERÖIDY

Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT

SKS Oppi ja Tieto Oy:n Äly-palvelu

Yleistä

Äly on SKS Oppi ja Tieto Oy:n ("SKSOT") ylläpitämä sähköinen oppimisympäristö ("Palvelu"), jossa Palvelun käyttäjät ("Käyttäjä") voivat näiden käyttöehtojen (jäljempänä "Käyttöehdot") mukaisesti käyttää Palveluun sisältyvää ja mahdollista muuta harjoitusmateriaalia ja suorittaa siihen sisältyviä tehtäviä.

Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin sekä hyväksyy ne sekä mahdolliset muut palvelun yhteydessä kulloinkin ilmoitetut palvelun käyttöön liittyvät ehdot tai säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

SKS Oppi ja Tieto Oy käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa Palvelun tietosuojaselosteeseen.

Palvelun Käyttäjäksi rekisteröityminen edellyttää, että Käyttäjä on yli 15-vuotias. Mikäli Käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön ja on tietoinen näiden Käyttöehtojen sisällöstä.

Palvelu on tarkoitettu ainoastaan Käyttäjien henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta.

Rekisteröityminen

Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy Käyttöehtoja, kehotamme sinua olemaan käyttämättä Palvelua.

SKS Oppi ja Tieto Oy voi edellyttää Käyttäjää antamaan Palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja rekisteröitymisen yhteydessä. Palveluun liittyvien henkilötietojen käytön osalta Käyttäjää kehotetaan tutustumaan SKS Oppi ja Tieto Oy:n tietosuojaselosteeseen.

Mahdollisesti myöhemmin tilattavin palveluihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

Kolmannen osapuolen palvelut

Mahdollisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

SKS Oppi ja Tieto Oy ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, eikä SKS Oppi ja Tieto Oy vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. SKS Oppi ja Tieto Oy ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. SKS Oppi ja Tieto Oy kehottaa Käyttäjää perehtymään ja noudattamaan kolmannen osapuolen verkkosivustojen ja sähköisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja.

Mikäli sinulla on kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

Vastuu Palvelusta

SKS Oppi ja Tieto Oy vastaa Palvelun ja Palveluun tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. SKS Oppi ja Tieto Oy ei valvo eikä moderoi etukäteen Palvelun tehtävä-, keskustelu- tai muita vastaavia toimintoja hyödyntäen esitettyjä näkemyksiä tai mielipiteitä, eikä SKS Oppi ja Tieto Oy ole näistä vastuussa, vaan kukin Käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Palvelua Käyttöehtojen mukaisella tavalla. SKS Oppi ja Tieto Oy ei vastaa Palvelussa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

SKS Oppi ja Tieto Oy vastaa Palveluun tuottamastaan aineistosta, sekä tarjoamistaan maksuttomista tai maksullisista palveluista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeudet palveluun ja palvelun sisältöön

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelussa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä iskulauseet (sloganit) ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

SKS Oppi ja Tieto Oy:n Palveluun tuottaman kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat joko SKS Oppi ja Tieto Oy:llä tai sen lisenssinantajilla taikka mahdollisilla muilla kolmansilla tahoilla. Käyttäjä ei saa mitään palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten muiden sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Palveluun sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei SKS Oppi ja Tieto Oy ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta uutta teosta tai uutta palvelua.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman SKS Oppi ja Tieto Oy:n kirjallista suostumusta.

Käyttäjän toimittama aineisto

Tietyissä Palveluun sisältyvissä yksittäisissä osioissa Käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen tai levittämiseen Palvelun avulla (esimerkiksi tehtävä-, keskustelu- tai muut vastaavat toiminnot). SKS Oppi ja Tieto Oy ei tarkasta lähettämääsi aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. SKS Oppi ja Tieto Oy:lla on kuitenkin oikeus tarkistaa lähettämäsi aineisto. Mikään yksittäisen Käyttäjän Palveluun tallentama tai sen avulla levittämä aineisto ei edusta SKS Oppi ja Tieto Oy:n mielipidettä tai osoita SKS Oppi ja Tieto Oy:n olevan kyseisen Käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

Mikäli lähetät SKS Oppi ja Tieto Oy:lle aineistoa tai tallennat taikka muuten levität Palvelun kautta aineistoa, sinun tulee kohtuullisin toimenpitein varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja levittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia.

Käyttäjä antaa SKS Oppi ja Tieto Oy:lle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää aineistoa, jonka Käyttäjä on lähettänyt SKS Oppi ja Tieto Oy:lle Palvelun kautta seuraavasti:

  1. SKS Oppi ja Tieto Oy:lla on Palvelun tarjoamiseksi oikeus julkaista sähköisessä muodossa (mukaan lukien valmistaa kappaleita ja saattaa yleisön saataville) Palveluun lähetetty aineisto, kokonaan tai osittain ja sellaisenaan tai muutettuna, valitsemallaan tavalla ja valitsemissaan kanavissa, sekä oikeus alilisensoida näitä oikeuksia kolmansille tahoille; tai
  2. SKS Oppi ja Tieto Oy:lla on pysyvä oikeus julkaista painettuna ja/tai sähköisessä muodossa (mukaan lukien valmistaa kappaleita ja saattaa yleisön saataville) Palveluun lähetetty aineisto kaikessa toiminnassaan, kokonaan tai osittain ja sellaisenaan tai muutettuna, valitsemallaan tavalla ja valitsemissaan kanavissa, sekä oikeus alilisensoida näitä oikeuksia kolmansille tahoille.

SKS Oppi ja Tieto Oy:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. SKS Oppi ja Tieto Oy ei maksa Käyttäjän Palvelussa lähettämän aineiston käytöstä palkkiota tai muuta korvausta käyttäjälle.

Käyttäjä vastaa sekä SKS Oppi ja Tieto Oy:tä että kolmansia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetetty aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä siitä että Käyttäjällä on muutoinkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi.

Mikäli katsot, että Palvelussa on tekijänoikeuksiasi loukkaavaa aineistoa, ilmoita siitä SKS Oppi ja Tieto Oy:lle osoitteeseen tero.norkola@finlit.fi. Ilmoituksessasi on oltava seuraavat tiedot:

  1. ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot;
  2. yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista;
  3. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa;
  4. tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa;
  5. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta;
  6. ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Käyttäjä on oikeudellisessa vastuussa levittämänsä aineiston sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin SKS Oppi ja Tieto Oy:tä vastaan liittyen SKS Oppi ja Tieto Oy:lle toimittamaansa tai Palvelun kautta levittämäänsä aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan SKS:ää mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat Käyttäjän toimittamasta tai Palvelun kautta levittämästä aineistoista, sekä korvaamaan SKS Oppi ja Tieto Oy:lle tästä aiheutuvat vahingot.

SKS Oppi ja Tieto Oy ei sitoudu säilyttämään eikä palauttamaan Käyttäjän Palveluun lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

Palvelusta perittävät hinnat

SKS Oppi ja Tieto Oy:n tarjoamat Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja.

SKS Oppi ja Tieto Oy voi muuttaa palveluihin sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä SKS Oppi ja Tieto Oy:n verkkosivuilta.

Maksaminen

Mahdollisia maksullisia palveluja tilatessaan tai ostaessaan alaikäinen Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tuotteen tai palvelun tilaamiseen huoltajansa suostumus.

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun kyseisen palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi käyttämämme maksupalveluntarjoajan palvelussa.

SKS Oppi ja Tieto Oy:llä on oikeus estää Käyttäjän pääsy palveluihinsa tai niiden osiin, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. SKS Oppi ja Tieto Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus maksullisten palvelujen uudelleen avaamisesta.

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Palvelun toiminnallisuus ja muutokset

Palvelun käyttöä varten Käyttäjän tietokoneen tulee olla yhteydessä internetiin. SKS Oppi ja Tieto Oy tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. SKS Oppi ja Tieto Oy ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. SKS Oppi ja Tieto Oy ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

SKS Oppi ja Tieto Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. SKS Oppi ja Tieto Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. SKS Oppi ja Tieto Oy kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa sitä ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

SKS Oppi ja Tieto Oy:llä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tai sen osien tarjoaminen Käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli SKS Oppi ja Tieto Oy lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Käyttäjälle, SKS Oppi ja Tieto Oy sitoutuu palauttamaan Käyttäjälle määrän, joka vastaa käyttäjän jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan Käyttäjälle edellyttäen, että se ylittää 5 euroa ja, että Käyttäjä ilmoittaa SKS Oppi ja Tieto Oy:lle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Ei takuuta

Palvelu tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on” ja SKS Oppi ja Tieto Oy ei anna palvelulle erityisiä takuita. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa mahdollisesta tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön (mukaan lukien virukset) lataamisesta Palvelusta. Kirjallinen tai suullinen neuvo tai muu informaatio, jonka Käyttäjä saa SKS Oppi ja Tieto Oy:ltä tai Palvelun kautta ei muodosta oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta, jota ei erikseen ole ilmaistu näissä Käyttöehdoissa.

SKS Oppi ja Tieto Oy ei takaa että (i) Palvelu tai sen kautta saatava aineisto vastaa Käyttäjän odotuksia, (ii) Palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka Käyttäjä on saanut Palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa Käyttäjän odotuksia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta Käyttäjä voi olla yhteydessä SKS Oppi ja Tieto Oy:n asiakaspalveluun. Mikäli asia koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Mikään näissä Käyttöehdoissa ei rajoita kuluttaja-asemassa olevan henkilön lakisääteisiä oikeuksia.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan SKS Oppi ja Tieto Oy:lle näiden Käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Käyttäjän tulee antaa SKS:lle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on vastuussa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista SKS Oppi ja Tieto Oy:lle. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen mm. salasanaa vaihdettaessa. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Käyttäjä on vastuussa tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean Käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi Käyttäjä on vastuussa kaikista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään Palvelussa. Mikäli Käyttäjä huomaa ja/tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä SKS Oppi ja Tieto Oy:lle. Tämän lisäksi Käyttäjän on säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

Vastuunrajoitus

SKS Oppi ja Tieto Oy (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä Palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) Palvelun käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) Palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu Palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtojärjestelmiin tai niiden luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista Palveluun liittyvistä erityisistä olosuhteista.

Tietoturva

Sähköiset palvelut ja verkkoympäristö eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa SKS Oppi ja Tieto Oy:lle tai kolmansille.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa SKS Oppi ja Tieto Oy:n Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

SKS Oppi ja Tieto Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sekä Palveluun sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset.

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne SKS Oppi ja Tieto Oy:ää vastaan oman kotipaikkansa yleisessä tuomioistuimessa.

Kuluttaja-asiakas voi myös pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin osoitteessa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 20.1.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi. SKS Oppi ja Tieto Oy informoi Käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista Palvelun yhteydessä ja olennaisista muutoksista mahdollisuuksien mukaan Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan SKS Oppi ja Tieto Oy:n ilmoittamana ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja.

Lisätietoja:

SKS Oppi ja Tieto Oy

Y-tunnus: 3010748-2

PL 259 (Ritarikatu 1)
00171 Helsinki
tero.norkola@finlit.fi

REKISTERÖIDY ÄLYN KÄYTTÄJÄKSI >